Vlada izmenila uredbu o kupcima-proizvođačima

Vlada Republike Srbije donela je 30.06.2022.godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača. Izmenama uredbe uređuje se slučaj kada krajnji kupac ne predaje višak proizvedene električne energije u sistem. U tom slučaju, kupac-proizvođač je dužan da podnese snabdevaču zahtev za zaključenje običnog ugovora o snabdevanju u skladu sa Zakonom o energetici i odgovara za štetu operatoru sistema ako nakon toga greškom preda višak električne energije u sistem. Navedena promena registruje se u Registru kupaca-proizvođača. Dodatno, izmenama uredbe propisano je da status kupca-proizvođača prestaje ako iz bilo kog razloga kupcu-proizvođaču prestane potreba da proizvedenu električnu energiju koristi za sopstvenu potrošnju, a zadrži proizvodnju električne energije.