Politika Privatnosti

UDRUŽENJE OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE SRBIJE (u daljem tekstu: „Rukovalac”).  Đorđa Stanojevića 12, 11070, Beograd – Novi Beograd, MB 28318162 PIB 112368395 ( dalje: „Udruženje”, „OIE SRBIJE” u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise koji uređuju datu oblast i to:

 1. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 2. GDPR – General Data Protection Regulation (EU)

 

U ovoj Politici privatnosti (dalje: „Politika“) objašnjeno je na koji način Udruženje prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima kada pristupite našem Sajtu, odnosno www.oie.rs. Udruženje je posvećeno zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših partnera, posetioca (dalje: „Lica“) je prioritet udruženja OIE SRBIJE.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku kako biste razumeli važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

 

 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI
 2. DEFINICIJE
 3. NA KOGA SE ODNOSI POLITIKA
 4. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI
 5. SKLADIŠTENJE PODATAKA
 6. DA LI UDRUŽENJE DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA
 7. KOLIKO DUGO UDRUŽENJE ČUVA VAŠE PODATKE
 8. VAŠA PRAVA
 9. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

 

 1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

UDRUŽENJE OIE SRBIJE je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: „Zakon“).

Imajući u vidu da shvatamo zaštitu privatnosti naših posetioca veoma ozbiljno, UDRUŽENJE OIE SRBIJE je imenovala lice koje je zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, a koje možete kontaktirati na __________, upućivanjem dopisa na adresu Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd ili pozivom na telefon ____________ lice za zaštitu podataka o ličnosti je ___________________.

 

 1. DEFINICIJE

 „Lice“ ili „Vi“ , odnosi se na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

 „Sajt“ odnosi se na web sajt Udruženja na adresi www.oie.rs

 „Korisnik sajta“ odnosi se na svako lice koje pristupi Sajtu.

 “Podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

 “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs

 “Politika kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti.

 “Saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva – proveriti godine

 

 1. NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA

Ova politika se, shodno i u relevantim delovima, primenjuje na lica koja su posetioci, odnosno korisnici sajta Udruženja.

 

 1. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, odnosno kada posetite sajt udruženja OIE SRBIJE. Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, UDRUŽENJE OIE SRBIJE ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi uz primenu adekvatnih organizaciono – tehničkih mera zaštite, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

 

 

 

 

 1. GDE I KAKO SE VAŠI PODACI ČUVAJU

 

Udruženje OIE SRBIJE implementirala je adekvatne tehničke i organizacione mere radi zaštite Vaših podataka od neovlašćenog ili nezakonitog obrađivanja, kao i od slučajnog ili nezakonitog gubitka, izmene, odnosno pristupa Vašim podacima o ličnosti. Međutim, molimo Vas da imate u vidu da ne možemo potpuno eliminisati svaki rizik u vezi sa čuvanjem Vaših podataka.

 

Imamo tendenciju da digitalizujemo sve podatke o ličnosti koje obrađujemo, a čuvamo ih na serverima naših pouzdanih provajdera.

 

 1. DA LI UDRUŽENJE OIE SRBIJE DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

 

Udruženju OIE SRBIJE  je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

 

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, koja nam pružaju usluge i koja čine naše partnere. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, koje angažujemo za marketinške ili reklamne svrhe,  pravnih usluga ili radi obezbeđenja ostalih usluga delatnosti Udruženja.

 

Ovi pružaoci usluga su, prema ugovorima koje potpisujemo, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da obezbede čuvanje poverljivosti podataka koji su im preneti shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Prilikom izbora partnera koristimo veoma stroge kriterijume, među kojima je postojanje adekvatnih procedura za očuvanje poverljivosti podataka o ličnosti jedan od najvažnijih.

 

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti izneseni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

O načinu korišćenja podataka o ličnosti društvenih mreža, pogledajte pravila privatnosti tih mreža. U nastavku su oznake naših profila na društvenim mrežama i linkovi na kojima se mogu naći objašnjenja koja se tiču zaštite privatnosti ili pravila privatnosti:

 

 

 

 

Facebook:

nalog: https://www.facebook.com/OIE-Srbija-103528488438564

pravila privatnosti: https://www.facebook.com/privacy/policy/version/20220104/?paipv=0&eav=AfZpUEPVc5UIYPy8H-KxZuM2Y9OIB0G-tiht5sRRVbCRupbYd-BCVDbFawQCqq0f9Oo&_rdr

YouTube:

nalog: https://www.youtube.com/@oiesrbija2598 ,

pravila privatnosti: https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=en

Instagram:

nalog: https://www.instagram.com/oiesrbija/

pravila privatnosti: https://help.instagram.com/155833707900388

Linkedin:

nalog: https://rs.linkedin.com/company/oie-srbija

pravila privatnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 1. KOLIKO DUGO UDRUŽENJE ČUVA VAŠE PODATKE

 

Udruženje OIE SRBIJE  će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je OIE SRBIJE  u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

 

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Podaci koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom momentu u skladu sa odeljkom 9. Politike.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Udruženje OIE SRBIJE  ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).

 

 

 1. VAŠA PRAVA

 

Kao lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju, imate zakonom zagarantovana prava u vezi sa svojim podacima. Vaša prava su sledeća:

 

Pravo pristupa

 

Imate pravo da uputite zahtev udruženju OIE SRBIJE  za informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko se podaci obrađuju, u svako doba imate pravo da tražite kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti.

 

Pravo na pristup uključuje i davanje informacije, između ostalog, o svrsi obrade, pravnom osnovu, kategoriji podataka, primaocima ili kategorijama primalaca, naročito primaocima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, o periodu čuvanja podataka o ličnosti, o pravu na ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor i pravu na podnošenje pritužbe nadležnom organu.

 

Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

 

Ukoliko se ne slažemo sa zahtevom za pribavljanje podataka, obavestićemo Vas u roku od 30 dana o razlozima odbijanja zahteva i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se učestalo ponavlja, udruženje OIE SRBIJE može naplatiti nužne administrativne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili odbiti da postupi po zahtevu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Pravo na ispravku

 

Svi podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ukoliko smatrate da su podaci netačni ili dođe do njihove promene, imate pravo da tražite od udruženja OIE SRBIJE  da izvrši ispravku Vaših podataka.

 

Pravo na zaborav (brisanje podataka)

 

Imate pravo da tražite od udruženja OIE SRBIJE brisanje svojih podataka o ličnosti, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva).

 

Pravo na ograničenje obrade

 

Imate pravo da ograničite pristup Vašim podacima nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti, u određenim situacijama. To pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu nadležnom organu, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

 

 

 

Pravo na prenosivost podataka

 

Imate pravo da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu ukoliko se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti ili se vrši automatizovanim sredstvima. Vodimo računa da svi podaci o ličnosti budu odmah dostupni i da su u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i mašinski čitljivom formatu.

 

Pravo na prigovor

 

Imate pravo da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima, ukoliko se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu udruženja OIE SRBIJE . Pored toga, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

 

Pravo na opoziv saglasnosti

 

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba.

Saglasnost možete povući slanjem mejla na ___________ ili upućivanjem dopisa na adresu Đorđa Stanojevića 12, 11070 – Novi Beograd.

 

Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Kontakt za ostvarivanje prava

 

Za sva pitanja, zahteve i informacije u vezi sa obradom Podataka i ostvarivanjem zaštite prava u ovoj oblasti, molimo Vas da nam se obratite na:

 

 • e-mail adresu: ________________
 • kontakt telefon: ______________________
 • pisanim putem na adresu: Udruženje OIE SRBIJE, Đorđa Stanojevića 12, 11070 – Novi Beograd

Svaki od ovih kanala komunikacije mora omogućiti našem osoblju Vašu identifikaciju u skladu sa važećim procedurama.

 

U slučaju da smatrate da se vaši podaci obrađuju nezakonito, možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, email: office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900.

 

Takođe, ukoliko iz bilo kog razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu, uvek Vam o tome dostavljamo pismeno objašnjenje i obaveštavamo Vas da imate pravo na pritužbu Povereniku.

 

 1. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE POLITIKE

 

 

Ova Politika stupa na snagu dana 24.10.2023. godine.

 

Udruženje OIE SRBIJE  redovno revidira i ažurira informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu obaveza koje proističu iz relevantnih propisa. Važeća verzija Politike će uvek biti objavljena na našem Sajtu. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Sajtu i direktno Vas informisati putem Vaše e-mail adrese, ukoliko raspolažemo ovim podatkom. Sve izmene se primenjuju kada objavimo ažuriranu Politiku.