Ministri energetike EU podržavaju ubrzanje procesa dobijanja dozvola u sektoru obnovljivih izvora energije

Izvor: WindEurope

Ministri energetike EU usaglasili su svoje stavove o izmenama Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj efikasnosti, čime se otvara put za bržu izgradnju u oblasti obnovljivih izvora energije i pojednostavljeno izdavanje dozvola za vetroelektrane. Oni su se složili da Direktiva o obnovljivoj energiji sada treba da uključi dodatne mere predložene u REPowerEU akcionom planu za povećanje energetske bezbednosti EU. Ministri energetike EU će na jesen finalizovati izmene u pregovorima sa Evropskim parlamentom.

Energetski savet EU danas je usaglasio svoj stav o revidiranoj Direktivi o obnovljivoj energiji (RED) i Direktivi o energetskoj efikasnosti (EED). Ministri energetike EU uključili su elemente REPowerEU akcionog plana, energetskog odgovora EU na sukob u Ukrajini, u svoje amandmane na RED-u. U svetlu sukoba koji je u toku, ministri su naglasili potrebu da se ubrza upotreba domaćih obnovljivih izvora energije kako bi se ojačala energetska bezbednost EU. Oni su se složili da širenje obnovljivih izvora energije i povezano proširenje mrežne infrastrukture na moru i kopnu u Evropi treba da se smatra pitanjem „Opšteg javnog interesa“ i „Javne bezbednosti“.

Da bi obezbedili neophodnu izgradnju obnovljivih izvora energije, ministri energetike EU su se dogovorili o jasnim rokovima za izdavanje dozvola za nove projekte i olakšali izdavanje dozvola za projekte obnovljive energije. Da bi se osiguralo da razvoj energije vetra ide ruku pod ruku sa zaštitom biodiverziteta, Evropski savet sada podstiče pristup biodiverziteta zasnovan na populaciji koji će pomoći u održavanju i poboljšanju zdravlja ugroženih vrsta ptica.

„Evropa sada želi 510 GW energije vetra do 2030. godine, u odnosu na 190 GW danas. To je 39 GW novih vetroelektrana svake godine. Evropa će to postići samo ako ubrza dobijanje dozvola. Veoma je dobro što su se ministri energetike EU sada složili da urade upravo to. Sve nove vetroelektrane trebalo bi da budu dozvoljene za najviše dve godine. Vlade treba da osiguraju da ovaj rok pokriva sve dozvole, uključujući procenu uticaja na životnu sredinu i dozvole za mrežu.“ kaže izvršni direktor WindEurope Giles Dickson.

Da bi se postiglo smanjenje gasova staklene bašte od 55% do 2030. godine u poređenju sa nivoima iz 1990. godine, obnovljivi izvori energije se moraju koristiti izvan energetskog sektora. Države članice su se obavezale na procenu i uklanjanje prepreka za korporativne ugovore o kupovini energije iz obnovljivih izvora. Ovo će učiniti čistiju i konkurentniju energiju vetra dostupnom korporativnim potrošačima i podržaće širu dekarbonizaciju evropske privrede, posebno u energetski intenzivnim industrijama.

Danas je električna energija samo jedna četvrtina ukupne energije koja se troši u EU. Do 2050. to će biti tri četvrtine, 57% energetskog sistema EU biće direktno elektrificirano, još 18% će biti elektrificirano indirektno putem obnovljivog vodonika i njegovih derivata. Usvajanjem specifičnih sektorskih ciljeva, ministri energetike EU su dodatno ojačali poziciju obnovljivog vodonika. Dogovorili su se o obaveznom cilju obnovljivog vodonika u industriji od 35% do 2030. i 50% do 2035. godine, kao i indikativnom cilju obnovljivog vodonika u transportu od 5,2% do 2030. godine.

Države članice su sada spremne da započnu razgovore sa Evropskim parlamentom o revidiranom RED-u. Sledeći korak je da Evropski parlament glasa o svom stavu o Direktivi u svom Komitetu za industriju i energetiku 13. jula. Završni pregovori bi tada mogli da počnu na jesen.

Originalnu vest možete pronaći ovde.