Kompanija Elektrozapad je srebrni sponzor konferencije OIE Srbija 2022

Kompanija Elektrozapad je osnovana 2015. godine u Beogradu i bavi se specijalističkim radovima u elektroenergetici, u domenu projektovanja, nadzora nad izgradnjom, ispitivanja relejne zaštite, daljinskog upravljanja, primarne i sekundarne opreme, kao i izvođenja ostalih radova na elektroenergetskim objektima.

Zaposleni u kompaniji su iskusni inženjeri sa preko 10 godina radnog iskustva u elektroenergetici.

Kompanija je podeljena u četiri sektora, koji ujedno predstavljaju osnovne pravce u kojima kompanija nastupa na tržištu:

1)         Sektor za konsalting, projektovanje i nadzor nad izgradnjom

2)         Sektor za relejnu zaštitu i daljinsko upravljanje

3)         Sektor za SN i VN postrojenja

4)         Sektor za NN objekte

Iako je relativno mlada kompanija na tržištu, projekte koje su uradili u prošlosti, kao pojedinci i kao tim, svrstavaju je u red kompanija koje mogu da iznesu najkompleksnije projekte u oblasti elektroenergetike.

Jezgro kompanije čini tim inženjera sa bogatim iskustvom, specijalista u svojim oblastima, koji su zajedno realizovali velike projekte trafostanica, hidroelektrana, termoelektrana i dalekovoda u zemlji i inostranstvu.

Konsalting, projektovanje i nadzor nad izgradnjom

•          Projektovanje kompletnog elektro dela srednjenaponskih TS

•          Projektovanje 110 kV, 220 kV i 400 kV polja pri rekonstrukcijama

•          Izrada šema delovanja relejne zaštite 110 kV, 220 kV i 400 kV pri rekonstrukcijama

•          Konsalting i nadzor nad elektro delom radova, pri izgradnji VN postrojenja

Inženjering i montaža primarne i sekundarne opreme u elektroenergetskim objektima do 400 kV, sa ispitivanjem i puštanjem u rad

•          Demontaža i montaža srednjenaponskih postrojenja

•          Demontaža i montaža primarne opreme u postrojenjima od 110 kV do 400 kV

•          Nadzor pri montaži srednjenaponskih i visokonaponskih postrojenja

•          Izrada konfiguracija i parametrizacija relejne zaštite za SN i VN postrojenja

•          Izrada studija podešenja relejne zaštite

•          Funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad zaštite na SN i VN postrojenjima

Proizvodnja i šemiranje elektro ormana za elektroenergetske objekte do 400 kV

•          Izrada ormana relejne zaštite i daljinskog upravljanja

•          Izrada ormana sopstvene potrošnje za SN i VN postrojenja

•          Izrada ormana automatike i instalacija za industrijske pogone

Usluge održavanja primarne i sekundarne opreme u elektroenergetskim objektima do 400 kV

•          Redovno i havarijsko održavanje elektroenergetskih objekata

•          Redovni godišnji remonti VN opreme na SN i VN postrojenjima

•          Redovno godišnje ispitivanje relejne zaštite i daljinskog upravljnja  na SN i VN postrojenjima

Projektovanje, montaža, ispitivanje i puštanje u rad objekata niskog napona

•          Projektovanje, montaža, ispitivanje i puštanje u rad kompletnog elektro dela javnih, poslovnih, stambenih, industrijskih i drugih objekata

•          Niskonaponske i telekomunikaciono-signalne instalacije, sistemi zaštite, održavanja i nadzora

•          Sistemi automatskog upravljanja i nadzora na objektima i integracija sistema

Listu referenci možete pogledati u prilogu.