Donet Pravilnik o razmeni dokumenta

Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je Pravilnik o razmeni dokumenata i podnesaka u postupcima u vezi sa energetskim dozvolama i licencom (,,Službeni glasnik RS’’, broj 60/22). Ovim aktom dovršava se proces zaokruživanja regulatornog okvira za početak e-energetike, odnosno digitalizaciju upravnih postupaka koje sprovode Ministarstvo rudarstva i energetike i Agencija za energetiku Republike Srbije, što će doprineti većoj efikasnosti u postupanju nadležnih organa, a ubrzati proces ostvarivanja prava stranaka. Navedeni pravilnik počinje da se primenjuje od 01.11.2022. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika, administrativnu taksu za zahtev za za izdavanje rešenja, utvrđenu zakonom kojim se propisuju republičke administrativne takse, podnosilac zahteva plaća elektronskim putem preko Portala eUprava.

Prema članu 4. ovog pravilnika, podnosilac zahteva prijavljuje se na Portalu eUprava šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

U članu 5. ovog pravilnika stoji da se uredna dostava podnesaka i dokumenata dokazuje elektronskom potvrdom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. Po zahtevu za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta nadležni organ donosi upravni akt u formi elektronskog dokumenta.

Prema članu 7. ovog pravilnika, ovlašćena lica nadležnog organa koja rukuju elektronskim podnescima i dokumentima u informacionom sistemu nadležnog organa, dužna su da sa njima postupaju na način kojim će se obezbediti poštovanje prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i zaštitu prava intelektualne svojine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite podataka o ličnosti i zaštite prava intelektualne svojine. U članu 8. Ovog pravilnika kaže se da nadležni organ dostavlja spisak administratora, ovlašćenih službenih lica i ovlašćenih drugih lica glavnom administratoru Portala eUprava u roku od 15 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, kao i spisak postupaka, koje sprovodi nadležni organ, obrasce zahteva za izdavanje, produženje ili izmenu upravnog akta i posebne obrasce koji su prilog akta kojim se uređuje postupak, u elektronskom obliku, radi objavljivanja na Portalu eUprava.