Agencija za energetiku dala saglasnost na Plan razvoja prenosnog sistema do 2032. godine

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluke o davanju saglasnosti na Plan razvoja prenosnog sistema za period 2023-2032. godina i Plan investicija u prenosni sistem za period 2023-2025. godina koje je kao operator prenosnog sistema donelo Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ (EMS AD). Reč je o ključnim dokumentima koji značajno određuju dinamiku integracija OIE projekata.

Kako se navodi u saopštenju Agencije za energetiku, desetogodišnjim planom razvoja je ispunjena i obaveza propisana Zakonom da operator prenosnog sistema pri izradi mora da uzme u obzir regionalni investicioni plan, koji se nalazi u okviru Pan-evropskog desetogodišnjeg plana razvoja koji izrađuje Udruženje evropskih operatora prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E).

Kao osnov za planiranje razvoja prenosnog sistema korišćene su i potrebe operatora distributivnog sistema za izgradnjom novih objekata, potrebe za priključenjem proizvodnih objekata i objekata kupaca na prenosni sistem, kao i potrebe rekonstrukcije elektroenergetske mreže.

U planu investicija za period od tri godine, opisane su investicione potrebe sa nacionalnog, regionalnog i evropskog aspekta, čija realizacija ima značajan uticaj na povećanje prenosnih kapaciteta koji će omogućiti dalji razvoj tržišta električne energije, povećanje pouzdanosti prenosnog sistema i sigurnosti snabdevanja potrošača i povećanu mogućnost priključivanja novih izvora električne energije.

Kako je saopštio EMS AD, kroz svoju srednjoročnu i dugoročnu strategiju razvoja u narednom desetogodišnjem, odnosno dvadesetogodišnjem periodu, u planu su obimna ulaganja u obnovu postojećih i izgradnju novih prenosnih kapaciteta. Ovi infrastrukturni objekti će unaprediti pouzdanost napajanja korisnika prenosnog sistema i povećati prekogranične kapacitete za razmenu električne energije, što je od velikog međunarodnog (regionalnog) značaja.

Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period 2023-2032. možete preuzeti na linku.

Foto: Unsplash/Evgeniy Alyoshin